Welcome to Bangpakong Borvornwittayayon School

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,495
ผู้เข้าชมเดือนนี้
22,704
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,143,302

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"


ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส
ประธานกรรมการสถานศึกษา

พระครูปลัดประทุม อภโล
ผู้แทนองค์กรศาสนา

พระครูเขมาภิราม
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายกลกิจ สุวิมล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางวิรัตน์ วิเศษมงคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

พลอากาศตรีสมศักดิ์ เย็นใจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอมร กรรเจียก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางนภพร สุกใส
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิตต์คเณศ คชชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุพจน์ เจี๊ยจรูญ
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายสมยศ นีรพัฒนกูล
ผู้แทนชุมชน

นายศุภมิตร รุ่งเรือง
ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

นายเกรียง มหาศิริ
ผู้แทนศิษย์เก่า

นางสาวจำเนียร ชินารักษ์
ผู้แทนครู

นางพรปวีณ์ แสนสุข
กรรมการและเลขานุการ