*** โ รงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน" เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ของอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ***
ประวัติโรงเรียนบางปะกง“บวรวิทยายน”

                         โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”  ก่อตั้งโดยความร่วมมือ  ร่วมใจ  ของชาวบ้านบางปะกง  ผู้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ

พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยนายเกี๊ยด นางจู๋ คหบดีชาวบางปะกง ผู้เห็นความสำคัญของการศึกษาและมองการณ์ไกล ได้อุทิศบ้านของตนเป็นโรงเรียนและจ้างครูมาสอน ชื่อ อาจารย์สิทธิ์ เป็นครูจากพระนคร ปีแรกมีนักเรียนเรียนประมาณ ๑๐ คน
พ.ศ. ๒๔๔๑

ขุนวรวาทบรรณากิจ เป็นครูใหญ่  ชาวบางปะกงเห็นความสำคัญของการศึกษา  ส่งบุตรมาเรียนมากขึ้น จึงร่วมกันสร้างโรงเรียนขึ้นที่วัดกลาง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคามุงจาก บรรจุนักเรียนได้ ๒๔ คน โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนพิทยาคม” การสอบไล่ต้องไปสอบที่กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๔๔๒ ทางราชการให้โรงเรียนพิทยาคม ไปสอบไล่ที่จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๔๔๔ จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๖๐ คน จึงย้ายไปเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดกลาง
พ.ศ. ๒๔๔๕ ย้ายจากศาลาการเปรียญไปยังโรงสวดกงเต๊กที่นายเฉย นาง เกี่ยม สุนาวินวิวัฒน์ อุทิศให้วัดกลาง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรมหาเถร) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระราชมุนีมณฑลปราจีนบุรี ได้ประทานนามใหม่ว่าโรงเรียนบวรวิทยายน
พ.ศ. ๒๔๕๐ จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงย้ายมาเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดกลาง
พ.ศ. ๒๔๖๕ ทางราชการสั่งยุบโรงเรียนบวรวิทยายน เป็นโรงเรียนประชาบาลประจำอำเภอ
พ.ศ. ๒๔๗๕ นายนี้ เจียรกุล และชาวบางปะกง มีความเห็นว่าควรจัดการศึกษาของอำเภอบางปะกงจนถึงระดับมัธยมศึกษา จึงสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น เสาคอนกรีตจำนวน ๖ ห้องเรียน หลังคามุงกระเบื้องสีแดง มีมุขกลาง สิ้นค่าใช้จ่าย ๗ , ๕๙๗.๘๑ บาท
พ.ศ. ๒๔๗๙ คณะกรรมการสร้างโรงเรียนได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ ขอเปิดสอนระดับมัธยมต้น (ม.๑ – ม.๓) และมอบโรงเรียนนี้ให้เป็นของรัฐบาล ใช้นามว่า โรงเรียนประจำอำเภอบางปะกง มีนายนี้ เจียรกุล เป็นผู้อุปการะโรงเรียน
พ.ศ. ๒๔๘๕ คณะกรรมการสร้างโรงเรียนได้ยื่นคำร้องต่อทางราชการขอเติมนาม “ บวรวิทยายน” ต่อท้าย เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ศิษย์บวรวิทยายน ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕ ให้นามว่าโรงเรียนบางปะกง“ บวรวิทยายน” ใช้อักษรย่อ ฉ.ช.๓
พ.ศ. ๒๔๙๒ ระดับประถมศึกษาได้แยกเป็นเอกเทศและแยกไปเรียนอาคารใหม่   ( ปัจจุบัน ชื่อ  โรงเรียนวัดล่างบวรวิทยายน ๓ )  โรงเรียนบางปะกง  “ บวรวิทยายน”  เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖)
พ.ศ. ๒๔๙๔ นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นปีแรก
พ.ศ. ๒๔๙๕ ทางราชการได้มอบเงินให้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้รื้อมุขเดิมออกและสร้างมุขใหม่ทางด้านขวาอาคารเป็นห้องเรียน ๒ ชั้น
พ.ศ. ๒๕๑๓ นักเรียนมีจำนวนมากขึ้น ไม่สามารถขยายอาคารเรียนได้อีก ทางโรงเรียนจึงดำเนินการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ริมถนนบางนา-ตราด ด้านติดแม่น้ำบางปะกง ตามหนังสือสำคัญที่หลวงฉบับที่ ๑๑๑๓/๒๕๐๖ ที่ดินเลขที่ ๒๙๐ พื้นที่ ๖๘ ไร่ เป็นที่ตั้งอาคารเรียนหลังใหม่ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๓ ได้เริ่มสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นอาคารตามแบบกรมสามัญศึกษา แบบ ๒๑๖ ล
พ.ศ. ๒๕๑๔ สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เสร็จวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๑๔ มีทั้งหมด ๑๒ ห้องเรียน (อาคาร ๑ ปัจจุบัน) ย้ายโรงเรียนมาสถานที่ใหม่ และเปิดสอนวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๔ ใช้นามโรงเรียนว่า โรงเรียนบางปะกง “ บวรวิทยายน ”
พ.ศ. ๒๕๑๕ โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนหลังที่ ๒ แบบ ๒๑๖ ล ตามแบบกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (อาคาร ๓ ปัจจุบัน )
พ.ศ. ๒๕๑๖ สร้างหอประชุมชั้นเดียว (ห้องประชุมลำพู ๑ ปัจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๑๘ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาค (คมภ ๑ ) เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ โรงเดียวที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ห้องสมุด โรงฝึกงาน คหกรรม เกษตรกรรม ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์
พ.ศ. ๒๕๑๙ โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๔ – ม.ศ.๕) โดยเปิดสอนแผนกวิทยาศาสตร์และแผนกทั่วไป อาจารย์ธรรมนูญ วิสัยจร อาจารย์ใหญไดริเริ่มปลูกป่าชายเลน

พ.ศ. ๒๕๒๕

 • ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนดีเด่น
 • ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๒๕
 • ได้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลพระราชทาน
 • ตั้งชมรมผู้ปกครองและครูเป็นครั้งแรก
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พาครูจากประเทศจีนมาดูงานการสอนวิทยาศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๓๔

 • โรงเรียนได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๔ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง เป็นอาคารแบบ ๒๑๖ ล
 • นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ได้รับโล่และเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี นาย อนันต์ ปันยารชุน
 • นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาจากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๖ ตระกูลศรีสอ้าน บริจาคป้ายนามโรงเรียนขนาดใหญ่ ทำด้วยหินอ่อน
พ.ศ. ๒๕๓๗ โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๓๙

 • โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศดีเด่น ระดับเขตการศึกษา ๑๒ จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร ห้องสมุดพัฒนา ห้องสมุดกาญจนาภิเษก ระดับเขตการศึกษา ๑๒ จากกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๔๐

 • โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • โรงเรียนได้รับมอบห้องวีดีทัศน์เพื่อการศึกษา จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 • นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
 • สมาคมนักเรียนเก่าบวรวิทยายน จัดตั้งกองทุน ๑๐๐ ปี บางปะกง “ บวรวิทยายน ” ได้เงินเข้ากองทุน ๑,๕๑๒,๕๐๐ บาท
 • โรงเรียนจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวัน ได้เงินทุน ๑๕๕,๘๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๓ โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๔ ดร. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา   อธิบดีกรมสามัญศึกษา เปิดพิพิธภัณฑ์นิเวศวิทยาป่าชายเลน

พ.ศ. ๒๕๔๕

 • โรงเรียนได้รับรางวัลโครงการอนุรักษ์ผ้าไทยเทิดไท้ราชินี
 • โรงเรียนจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น จากสามัญศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ. ๒๕๔๖

 • ได้รับรางวัลพระราชทานยอดเยี่ยม การจัดกิจกรรมสถานศึกษา  รักการอ่าน  สานสู่ฝัน  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ รางวัล คือ
  ๑.  ด้านส่งเสริมนักประดิษฐ์ (วิทยา-ศาสตร์)
  ๒.  ด้านส่งเสริมนักสร้างสรรค์สังคม
 • ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเอเปคนานาชาติ ฐานศึกษาป่าชายเลน
 • นักการศึกษาจากประเทศภูฐานและประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการบูรณาการป่าชายเลนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 • นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมป่าชายเลน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่นักเรียน
 • นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส
 • โรงเรียนจัดทำห้องสมุดใหม่ ใช้ระบบสารสนเทศ ICT
 • โรงเรียนได้รับรางวัลศูนย์แนะแนวอำเภอบางปะกงดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
 • โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการน้ำใสดุจน้ำพระทัยพระราชินีในวโรกาสฉลองครบรอบ ๗๒ รอบ
 • โรงเรียนจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงาน ในเว็บไซต์ www.bbv.ac.th

พ.ศ. ๒๕๔๘

 • โรงเรียนได้รับการประเมินผลจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
 • นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับทุนจากรัฐบาลไปศึกษาต่อประเทศอิตาลี
พ.ศ. ๒๕๔๙ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานตณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
 • ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประเภท ๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • โรงเรียนจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงาน ในเว็บไซต์ www.bangbv.net