Welcome to Bangpakong Borvornwittayayon School

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,496
ผู้เข้าชมเดือนนี้
22,705
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,143,303

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"


นางสาวสุวิชา บุญรังสิมันต์ุ
ครู ชำนาญการ

นางละมัย สว่างสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายถนอมศักดิ์ ศรีไพบูลย์
ครู ชำนาญการ

นายธวัชชัย ศรีปทุมทอง
ครู ชำนาญการ

นางกุหลาบ บุญกราน
ครู ชำนาญการ

นางสาวนาฏอนงค์ เกตุงาม
ครู

นายณัฐพงษ์ บุญลิขิต
ครูผู้ช่วย

นายอนุศิษฐ์ เสริมแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายภิรพุทธิ์ สว่างสุข
ครูผู้ช่วย