Welcome to Bangpakong Borvornwittayayon School

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,496
ผู้เข้าชมเดือนนี้
22,705
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,143,303

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"


นางสาวณิชาภา วิรัชนีภรณ์
ครู ชำนาญการ

นางวิรัตน์ วิรัชพันธ์ุ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางกันยา ตันเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุไรวรรณ หมอกสีปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางยุพา ภูมิกลาง
ครู ชำนาญการ

นางสาวกาญจนา สร้างวัด
ครู

นางสาวระพีพรรณ เกิดโต
ครู

นางสาวอมรรัตน์ งามบ้านผือ
ครู

นางสาวจิราวรรณ ทองใบ
ครูผู้ช่วย

นายราชัน บุตรดี
ครูผู้ช่วย