Welcome to Bangpakong Borvornwittayayon School

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,495
ผู้เข้าชมเดือนนี้
22,704
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,143,302

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"


นางสาววาสนา จันทลักษณ์
ครูผู้ช่วย

นางนงลักษณ์ รวยสำราญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวรรณ วัฒนเสย
ครู ชำนาญการ

นางสาวทตยาภรณ์ รัฐนันทมงคล
ครู

นางสาวเบญจพรรณ พันธ์สูงเนิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงฤทัย บุญลอย
ครูผู้ช่วย

Mr.Ernanie Elumba Razo
ครูอัตราจ้าง

Mr.Ositeni Sakaika
ครูอัตราจ้าง

Mr.Lu yuanhao
ครูอัตราจ้าง