Welcome to Bangpakong Borvornwittayayon School

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,496
ผู้เข้าชมเดือนนี้
22,705
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,143,303

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"


นางสาวรุ่งนภา วิจิตรวงศ์
ครู

นายไพรวัลย์ สว่างสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญนภา เวศวงศ์ษาทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนงคราญ ทองเจือ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข
ครู

นายเฉลิม ฤทธิยา
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติมา สิทธิประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง